உயிரியல் புள்ளியியல்

உயிரியல், பொது சுகாதாரம் மற்றும் பிற சுகாதார அறிவியல்களில் உருவாக்கப்பட்ட அறிவியல் தரவுகளின் சரியான விளக்கத்திற்குப் பொறுப்பான புள்ளிவிபரங்களின் ஒரு பிரிவான உயிரியல் புள்ளியியல் ஆகும். இது தொடர்பு மற்றும் காரணத்தை வேறுபடுத்தி அறிய முற்படுகிறது, மேலும் அவை எடுக்கப்பட்ட மக்கள்தொகை பற்றி அறியப்பட்ட மாதிரிகளிலிருந்து சரியான அனுமானங்களை உருவாக்குகிறது.


பயன்பாட்டு கணிதத்தில் உயிரியக்க புள்ளியியல் முன்னேற்றங்களுக்கான தொடர்புடைய இதழ்கள் , அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ், அன்னல்ஸ் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்கல் ஸ்டாடிஸ்டிக்ஸ், ஏசியன் ஜர்னல் ஆஃப் மேதமேடிக்ஸ், பனாச் ஜர்னல் ஆஃப் மேத்தமேட்டிகல் அனாலிசிஸ், புல்லட்டின் ஆஃப் கம்ப்யூடேஷனல் அப்ளைடு மேத்தமேடிக்ஸ் (புல்அம்மா)