பேசியன் அனுமானம்

பேய்சியன் அனுமானம் என்பது புள்ளிவிவர அனுமானத்தின் ஒரு முறையாகும், இதில் பேய்ஸின் தேற்றம் ஒரு கருதுகோளுக்கான நிகழ்தகவை ஆதாரமாக புதுப்பிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது . பேய்சியன் அனுமானம் என்பது புள்ளியியல், குறிப்பாக கணிதப் புள்ளியியல் ஆகியவற்றில் ஒரு முக்கியமான நுட்பமாகும் .

Bayesian அனுமானத்திற்கான தொடர்புடைய இதழ்கள்
சீனக் கணிதம், கல்லூரிக் கணித இதழ், தற்கால கணிதத்தில் தகவல் தொடர்பு, தூய மற்றும் பயன்பாட்டுக் கணிதம் பற்றிய தகவல்தொடர்பு, தனித்த கணிதம், கணித மாதிரிகள் மற்றும் பயன்பாட்டு அறிவியலில் முறைகள்