எண்கணிதம்

எண்கணிதம் என்பது கணிதத்தின் ஒரு பிரிவாகும் , இது பொதுவாக எதிர்மில்லாத உண்மையான எண்களுடன் சில நேரங்களில் டிரான்ஸ்ஃபினைட் கார்டினல்கள் மற்றும் கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல் ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

கணிதம் மற்றும் கணித அறிவியலின் எண்கணித சர்வதேச இதழுக்கான தொடர்புடைய இதழ்கள்
, கணிதம் மற்றும் கணித அறிவியலின் ஜப்பானிய இதழ், பயன்பாட்டு கணிதம் மற்றும் இயக்கவியல் இதழ், கணக்கீட்டின் கணிதம், கணிதத்தில் முன்னேற்றங்கள்