நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

புள்ளியியல் மற்றும் கணித அறிவியல் இதழ் என்பது வடிவியல், இயற்கணிதம், முக்கோணவியல் மற்றும் எண்கணிதம் ஆகியவற்றின் விரிவான துறையாகும் கணிதம், உயிரியல், அணி, பன்முக பகுப்பாய்வு, நிகழ்தகவு, உண்மையான செயல்பாடுகள், பின்னடைவு பகுப்பாய்வு, சீரற்ற செயல்முறைகள், சமச்சீர், விண்வெளி, முக்கோணவியல்.