உயிரியல் தொழில்நுட்பம்

 Zootecnics என்பது வீட்டு அல்லது சிறைபிடிக்கப்பட்ட விலங்குகளை கையாளுதல், இனப்பெருக்கம் செய்தல் மற்றும் பராமரித்தல் போன்றவற்றை நிர்வகிக்கும் கலையாகும். சமூக உயிரியல் தொழில்நுட்ப சட்டம் இனப்பெருக்கம் செய்யும் விலங்குகளில் தடையற்ற வர்த்தகத்தை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

Zootechnics தொடர்பான இதழ்கள்

கால்நடை அறிவியல் இதழ், கால்நடை அறிவியல் & மருத்துவக் கண்டறிதல், தாவர, விலங்கு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல், கால்நடை மருத்துவம் மற்றும் உயிரியல் தொழில்நுட்பம், ஆஸ்திரேலிய கால்நடை ஜர்னல், கால்நடை மருத்துவம் இர் ஜூடெக்னிகா, விலங்கியல் சர்வதேச இதழ்.

குறியிடப்பட்டது

இரசாயன சுருக்க சேவை (CAS)
Index Copernicus
Google Scholar
ஜே கேட் திறக்கவும்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிஞர்
பப்ளான்கள்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்
ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்
யூரோ பப்

மேலும் பார்க்க