ஹெல்மின்தாலஜி

 ஹெல்மின்தாலஜி என்பது ஒட்டுண்ணி புழுக்கள் பற்றிய ஆய்வு ஆகும். ஹெல்மின்தேஸ் என்பது யூகாரியோடிக் பல்லுயிர் விலங்குகள் ஆகும், அவை பொதுவாக செரிமான, சுற்றோட்ட, நரம்பு, வெளியேற்ற மற்றும் இனப்பெருக்க அமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. இருதரப்பு சமச்சீர் மற்றும் வால் கொண்ட புழுக்கள்.

ஹெல்மின்தாலஜி தொடர்பான இதழ்கள்

கால்நடை அறிவியல் & தொழில்நுட்பம், கால்நடை அறிவியல் & மருத்துவ நோய் கண்டறிதல், தாவர, விலங்கு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் இதழ், ஹெல்மின்தாலஜி, நியோட்ரோபிகல் ஹெல்மின்தாலஜி, சர்வதேச ஹெல்மின்தாலஜி இதழ்.

குறியிடப்பட்டது

இரசாயன சுருக்க சேவை (CAS)
Index Copernicus
Google Scholar
ஜே கேட் திறக்கவும்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிஞர்
பப்ளான்கள்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்
ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்
யூரோ பப்

மேலும் பார்க்க