மானுடவியல்

 மானுடவியல் என்பது உயிரினங்களுக்கிடையேயான தொடர்பு பற்றிய ஆய்வு ஆகும். இது மானுடவியல், நெறிமுறை, மருத்துவம், உளவியல், கால்நடை மருத்துவம் மற்றும் விலங்கியல் உள்ளிட்ட பல துறைகளுடன் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்த ஒரு நவீன இடைநிலைத் துறையாகும்.

மானுடவியல் தொடர்பான இதழ்கள்

ஆராய்ச்சி மற்றும் விமர்சனங்கள்: கால்நடை அறிவியல், உயிரியல் மற்றும் மருத்துவம், கால்நடை அறிவியல் இதழ், ஆந்த்ரோஸூஸ், விலங்குகள் ஒரு மானுடவியல் இதழ்.

குறியிடப்பட்டது

இரசாயன சுருக்க சேவை (CAS)
Index Copernicus
Google Scholar
ஜே கேட் திறக்கவும்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிஞர்
பப்ளான்கள்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்
ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்
யூரோ பப்

மேலும் பார்க்க