ஒட்டுண்ணியியல்

ஒட்டுண்ணியியல் என்பது ஒட்டுண்ணிகள் அவற்றின் புரவலன்கள் மற்றும் அவற்றுக்கிடையேயான உறவைப் பற்றிய ஆய்வு ஆகும். ஒட்டுண்ணி மருத்துவத்தின் மிகப்பெரிய துறைகளில் ஒன்று மருத்துவ ஒட்டுண்ணியியல் ஆகும், இது மனிதர்களைப் பாதிக்கும் ஒட்டுண்ணிகளைக் கையாள்கிறது. ஒரு ஒட்டுண்ணி என்பது மற்றொரு உயிரினத்தில் அல்லது அதற்குள் வாழும் ஒரு உயிரினம் புரவலன் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

பாராசிட்டாலஜி தொடர்பான இதழ்கள்

பாக்டீரியாவியல் & ஒட்டுண்ணியியல் இதழ், கால்நடை அறிவியல் இதழ், கால்நடை அறிவியல் & மருத்துவக் கண்டறிதல், ஒட்டுண்ணியியல், ஒட்டுண்ணியியல் இதழ், ஒட்டுண்ணியியல் சர்வதேச இதழ்.

குறியிடப்பட்டது

இரசாயன சுருக்க சேவை (CAS)
Index Copernicus
Google Scholar
ஜே கேட் திறக்கவும்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிஞர்
பப்ளான்கள்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்
ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்
யூரோ பப்

மேலும் பார்க்க