உடற்பயிற்சி அறிவியல்

உடற்பயிற்சி அறிவியல் என்பது மனித இயக்கங்கள் தொடர்பான அறிவியலை உள்ளடக்கியது. இது மனித உடற்பயிற்சி மற்றும் செயல்திறன் ஆகியவற்றில் அறிவை மேம்படுத்துவதன் மூலம் உடலையும் ஆவியையும் வலுப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது உடற்பயிற்சி, உடல் செயல்பாடு மற்றும் அனைத்து மக்களின் வாழ்க்கை முறை மேலாண்மை ஆகியவற்றை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

இது தீவிர விசாரணை எதிர்வினைகள் மற்றும் பல்வேறு வகையான உடல் செயல்பாடு நிலைமைகளுக்கு இடைவிடாத சரிசெய்தல் ஆகும். மேலும், பல செயல்பாட்டு உடலியல் வல்லுநர்கள் நோயியலில் செயல்பாட்டின் தாக்கத்தை சிந்திக்கிறார்கள், மேலும் நடைமுறையின் மூலம் நோயின் இயக்கத்தை குறைக்கலாம் அல்லது மாற்றலாம். விளையாட்டு அறிவியல் என்பது செயல்பாட்டின் மத்தியில் திடமான மனித உடல் எவ்வாறு செயல்படுகிறது மற்றும் உடல் செயல்பாடு எவ்வாறு செல் முதல் உடல் பார்வை வரை நல்வாழ்வை உயர்த்துகிறது என்பதை ஒரு ஆய்வு ஆகும். விளையாட்டு அறிவியலின் விசாரணையானது உடலியல், மூளை ஆராய்ச்சி, வாழ்க்கை அமைப்புகள், உயிர் இயக்கவியல் மற்றும் கரிம வேதியியல் ஆகியவற்றின் பகுதிகளை வழக்கமாக இணைக்கிறது.

உடற்பயிற்சி அறிவியல் தொடர்பான இதழ்கள்

குழந்தைகளுக்கான உடற்பயிற்சி அறிவியல், உடற்கல்வி மற்றும் உடற்பயிற்சி அறிவியலில் அளவீடு, ஐசோகினெடிக்ஸ் மற்றும் உடற்பயிற்சி அறிவியல், உடற்பயிற்சி அறிவியல் மற்றும் உடற்தகுதி, ஸ்காண்டிநேவிய ஜர்னல் ஆஃப் மெடிசின் & சயின்ஸ் இன் விளையாட்டு, மருத்துவம் மற்றும் விளையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சியில் அறிவியல்

குறியிடப்பட்டது

இரசாயன சுருக்க சேவை (CAS)
Index Copernicus
Google Scholar
கல்வி விசைகள்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிஞர்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்
மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்
யூரோ பப்

மேலும் பார்க்க