சுருக்கம்

A Systematic Review and Meta-Analysis of Depression Prevalence Among Nigerian Students Pursuing Higher Education

Sunny Cui, Babatunde Ajayi, Remare Egonu, Esther Kim

Depression is one of the most prevalent mental health disorders currently going undiagnosed in many developing countries, including Nigeria. Stigmatization, inadequate financial resources, poor healthcare infrastructure for accurate diagnosis, and low research attention are contributing factors to the prevalence of depression among youths in West Africa. This study therefore estimated the prevalence of depression among higher education students in Nigeria. Data was extracted and examined from 1225 publications by three independent reviewers. Pooling of logittransformed data was done using generalized linear mixed-effects model, while restricted maximum likelihood was used to estimate between-study variance (τ2). Knapp-Hartung adjustments were included for calculating the confidence intervals around pooled effects; and R was used to calculate pooled estimates of depression prevalence. The effects of predictors of depression were examined by subgroup analyses and random-effect metaregression models.

குறியிடப்பட்டது

இரசாயன சுருக்க சேவை (CAS)
Index Copernicus
Google Scholar
கல்வி விசைகள்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிஞர்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்
மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்
யூரோ பப்

மேலும் பார்க்க