நச்சுயியல்

நச்சுகளின் தாக்கங்கள், எதிர்விளைவுகள், கண்டுபிடிப்பு மற்றும் பலவற்றை நிர்வகிக்கும் அறிவியல்.