சமூக உளவியல்

இது மக்கள் மற்றும் அவர்களின் எண்ணங்கள், உணர்வுகள், கற்பனையின் தாக்கம் மற்றும் பிறரால் மறைமுகமாகச் சார்ந்திருக்கும் நடத்தை ஆகியவற்றின் ஆய்வு சமூக உளவியல் என அழைக்கப்படுகிறது.


சமூக உளவியல் குற்றவியல், தண்டனை மற்றும் சமூகம், கோட்பாடு மற்றும் சமூகம், நகர்ப்புற ஆய்வுகள், பெண்கள் மற்றும் குற்றவியல் நீதி, பெண்கள், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சமூகம், குற்றவியல் மற்றும் குற்றவியல் நீதிக்கான கனடியன் ஜர்னல் தொடர்பான பத்திரிகைகள் .