புவியியல் (மனிதன்)

மனித சமூகங்களின் இனம் மற்றும் அவர்களின் கலாச்சாரங்களை உறவுகளை வலியுறுத்துவது மனித புவியியல் என்று கூறப்படுகிறது.

புவியியல்
மானுடவியல், தொல்லியல், புவியியல் தொடர்பான இதழ்கள்.