கல்வி தலைமை

 இந்த சொல் பெரும்பாலும் பள்ளி தலைமைக்கு ஒத்ததாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது தொடக்க, இடைநிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை நிறுவனங்களில் கல்வி செயல்முறைகளை மேம்படுத்துவதற்கு ஆசிரியர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுதல் மற்றும் வழிகாட்டுதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.  கல்வித் திட்டங்களை மேம்படுத்த  கல்வித் தலைவர்கள் வேலை செய்கிறார்கள். கல்வி முறைகளை முன்னேற்றுவதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும், கொள்கைகளை உருவாக்குவதற்கும் செயல்படுத்துவதற்கும் அவர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.