மருந்து வளர்சிதை மாற்றம்

மருந்து வளர்சிதை மாற்றத்தின் முக்கிய நோக்கம் மருந்தை எளிதில் வெளியேற்றுவதாகும். மருந்து வளர்சிதை மாற்றத்தின் முக்கிய மையம் கல்லீரலில் செய்யப்படுகிறது. ஆக்சிஜனேற்றம், குறைப்பு, நீரேற்றம், நீராற்பகுப்பு, ஒடுக்கம், இணைத்தல் அல்லது ஐசோமரைசேஷன் போன்ற பல்வேறு முறைகளால் மருந்துகள் வளர்சிதைமாற்றம் செய்யப்படுகின்றன.