மருந்து விநியோக அமைப்புகள்

 மருந்து விநியோக அமைப்பு என்பது சிகிச்சை முகவர்களின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெளியீடு ஆகும். மருந்து விநியோக அமைப்பு வெளியிடப்பட்ட மருந்தையும் அது வெளியிடப்படும் உடலில் உள்ள இடத்தையும் கண்காணிக்கிறது. வரவிருக்கும் மருந்து விநியோக அமைப்புகளில் மூளையில் உள்ள இரத்த-மூளைத் தடையை (BBB) ​​கடப்பது, நோய்கள் மற்றும் கோளாறுகள், இலக்கு உள்நோக்கிய பிரசவத்தை மேம்படுத்துதல், நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சையை ஒருங்கிணைத்தல் ஆகியவை அடங்கும்.