தொகுதி 4, பிரச்சினை 11 (2013)

கட்டுரையை பரிசீலி

PRIVACY PRESERVING RANKED KEYWORD SEARCH OVER ENCRYPTED CLOUD DATA

  • Dinesh Nepolean, I.Karthik, Mu.Preethi, Rahul Goyal and M.K. Vanethi

கட்டுரையை பரிசீலி

DETECTION OF TEXT STRING FROM NATURAL SCENE IMAGES BY IMAGE PARTITION AND GROUPING

  • Prajakta Bastawade, Prof.Bharati Dixit

குறியிடப்பட்டது

Google Scholar
அகாடமிக் ஜர்னல்ஸ் டேட்டாபேஸ்
ஜே கேட் திறக்கவும்
கல்வி விசைகள்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
CiteFactor
எலக்ட்ரானிக் ஜர்னல்ஸ் லைப்ரரி
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிஞர்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்

மேலும் பார்க்க