சுருக்கம்

PRIVACY PRESERVING RANKED KEYWORD SEARCH OVER ENCRYPTED CLOUD DATA

Dinesh Nepolean, I.Karthik, Mu.Preethi, Rahul Goyal and M.K. Vanethi

We present a scheme that discusses secure rank based keyword search over an encrypted cloud data. The data that has to be outsourced is encrypted using symmetric encryption algorithm for data confidentiality. The index file of the keyword set that has to be searched is outsourced to the local trusted server where the keyword set that is generated from the data files is also stored. This is done so that any un-trusted server cannot learn about the data with the help of the index formed. The index is created with the help of Aho-Corasick multiple strings matching algorithm which matches the pre-defined set of keywords with information in the data files to index them and store relevant data in B+ trees. Whenever the user searches for a keyword, the request is sent to the local trusted server and the indexed data is referred. The files are listed based on the certain relevance criteria. User requests for the required files to the un-trusted server. The parameters required for ranking is got from the data stored while indexing. Based on the ranking, the files are retrieved from the un-trusted server and displayed to the user. The proposed system can be extended to support Boolean search and Fuzzy keyword search techniques.

குறியிடப்பட்டது

Google Scholar
அகாடமிக் ஜர்னல்ஸ் டேட்டாபேஸ்
ஜே கேட் திறக்கவும்
கல்வி விசைகள்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
CiteFactor
எலக்ட்ரானிக் ஜர்னல்ஸ் லைப்ரரி
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிஞர்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்

மேலும் பார்க்க