நானோகேரியர்கள்

ஒரு நானோகேரியர் என்பது ஒரு மருந்து போன்ற மற்றொரு பொருளுக்கான போக்குவரத்து தொகுதியாகப் பயன்படுத்தப்படும் நானோ பொருள் ஆகும். மைக்கேல்கள், கார்பன் அடிப்படையிலான பொருட்கள், லிபோசோம்கள் மற்றும் பிற பொருட்கள் போன்ற கலவைகள் நானோகாரியர்கள் என்று கூறப்படுகிறது. இவை மருந்து விநியோக முறைகளில் அவற்றின் பயன்பாட்டிற்காக விரிவாக ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன.

நானோகேரியர்களுக்கான தொடர்புடைய இதழ்கள்

நானோ கட்டமைக்கப்பட்ட பொருட்கள், இயற்பியல் E: குறைந்த பரிமாண அமைப்புகள் மற்றும் நானோ கட்டமைப்புகள், ஃபுல்லரின்ஸ் நானோகுழாய்கள் மற்றும் கார்பன் நானோ கட்டமைப்புகள், ஃபோட்டானிக்ஸ் மற்றும் நானோ கட்டமைப்புகள் - அடிப்படைகள் மற்றும் பயன்பாடுகள், நானோ கட்டமைக்கப்பட்ட பாலிமர்கள் மற்றும் நானோகாம்போசிட்டுகள் மற்றும் நானோகாம்போசிட்டுகள், மெல்லிய திரைப்படங்கள்

குறியிடப்பட்டது

Google Scholar
ஜே கேட் திறக்கவும்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிஞர்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்
மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை

மேலும் பார்க்க