மூலக்கூறு புற்றுநோயியல்

மூலக்கூறு புற்றுநோயியல் என்பது மருத்துவ வேதியியல் மற்றும் புற்றுநோயியல் ஆகியவற்றின் இடைமுகத்தில் உள்ள ஒரு இடைநிலை மருத்துவ சிறப்பு ஆகும், இது மூலக்கூறு அளவில் புற்றுநோய் மற்றும் கட்டிகளின் வேதியியலைக் குறிக்கிறது. மூலக்கூறு புற்றுநோயியல் அடிப்படை, மருத்துவ மற்றும் கண்டுபிடிப்பு சார்ந்த மொழிபெயர்ப்பு ஆராய்ச்சியில் புதிய கண்டுபிடிப்புகள், அணுகுமுறைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது.