மூலிகை மருந்து

மூலிகை மருத்துவம் என்பது தாவரப் பொருட்களிலிருந்து பெறப்படும் மருந்தைத் தவிர வேறில்லை. இது மரபு மருத்துவம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த மருந்து நோய்களைத் தடுக்க அல்லது குணப்படுத்த பயன்படுகிறது.

குறியிடப்பட்டது

இரசாயன சுருக்க சேவை (CAS)
Google Scholar
ஜே கேட் திறக்கவும்
கல்வி விசைகள்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிஞர்
பப்ளான்கள்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்
மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்

மேலும் பார்க்க