சுருக்கம்

Studies on The Effect of Hybrid Reinforcement of Graphene ��? CNTs On The Aluminum Matrix Composites Prepared By Powder Metallurgy

Omayma Elkady

Abstract Hybrid  graphene - CNTs / Aluminum composites are prepared by powder metallurgy. Graphene-CNTs reinforcements solution is adsorbed on aluminum particles surface through electrostatic self-assembly. The graphene-CNTs solution is prepared using graphene :  CNTs ratios of 1:0, 3:1, 1:1 and 1:3. Subsequently, the prepared composite powders are compacted under 500 MPa and vacuum sintered at 600oC.  Microstructural investigation of the starting materials, composite powder and sintered composite samples are obtained through XRD, SEM and TEM analysis. The hardness, wear resistance and coefficient of thermal expansion (CTE) are estimated. Both SEM & TEM refers to a good distribution of graphene & CNTs in the Al matrix specially 1:1 sample. The hardness generally increases with additions of graphene - CNTs reinforcement. The hardness values are increased from 57.5 2.7 HV for pure Al up to 115.3 4.5 HV (100.7%) with graphene - CNTs (1:1) reinforcement. The wear rate reduces drastically from 1.07 mg/s for pure Al to 0.022 mg/s (97.9%) for graphene-CNTs (1:1) reinforced composite. A sharp decrease in CTE is also observed for hybrid graphene-CNTs reinforced composite in comparison with pure Al and 1: 0 graphene - CNTs composite. The results show synergistic reinforcement potential between graphene and CNTs at-or-near the 1:1 stoichiometric ratio.  

குறியிடப்பட்டது

இரசாயன சுருக்க சேவை (CAS)
Google Scholar
ஜே கேட் திறக்கவும்
கல்வி விசைகள்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
உலகளாவிய தாக்கக் காரணி (GIF)
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
எலக்ட்ரானிக் ஜர்னல்ஸ் லைப்ரரி
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிவியல் இதழ்களின் உலக பட்டியல்
இந்திய அறிவியல்.in
அறிஞர்
பப்ளான்கள்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்

மேலும் பார்க்க