சுருக்கம்

Some Challenges in Designing and Implementing Learning Material for Ubiquitous E-learning Environment

Shalabh Agarwal and Asoke Nath

In the present work we have made a systematic study on various issues and challenges in ubiquitous teaching learning methodology. Due to massive development in IT the entire teaching learning process has been changed. The open learning and distance education methodology has drastically changed the teacher student relationship. In open learning system there is no fixed class room concept. The teaching learning process is now transformed towards student centric rather than teacher centric. The new challenge has come i.e. how to prepare learning material appropriate for ubiquitous learning environment. A thorough revision is required for preparing learning material for ubiquitous environment. The present work shows us the different methods used in ubiquitous learning environment and also its merits and demerits.

குறியிடப்பட்டது

Google Scholar
அகாடமிக் ஜர்னல்ஸ் டேட்டாபேஸ்
ஜே கேட் திறக்கவும்
கல்வி விசைகள்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
CiteFactor
எலக்ட்ரானிக் ஜர்னல்ஸ் லைப்ரரி
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிஞர்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்

மேலும் பார்க்க