சுருக்கம்

Recent advances in wind turbine technologies and sensing for structural health monitoring

Christopher Niezrecki

 A significant amount of interest exists in performing wind turbine structural health monitoring, characterization, and evaluation. The presentation highlights some recent advances in optical sensing, acoustic methods, infrared, UAV sensing, and radar technologies that can be applied to characterize wind turbine structural health, structural dynamics, damage, and embedded defects. Non-contacting, full-field surface dynamic measurements are presented that leverage three-dimensional (3D) digital image correlation (DIC), point tracking (PT), and motion magnification methods. The approaches are able to obtain full-field geometry data, in three dimensions. Information about the change in geometry of an object over time can be found by comparing a sequence of images and virtual strain gages (or position sensors) can be applied over the entire visible surface of an object of interest. Non-contact structural dynamic information can be extracted. Results from the structural interrogation of acoustic monitoring, infrared sensing, and radar sensing are also presented on a variety of test objects. Several examples of various sensing technologies are presented on wind turbine rotors and blades. Additionally, some recent advances in wind energy research that originated within the National Science Foundation-Industry/University Cooperative Research Center for Wind Energy Science, Technology and Research (Windstar) will be presented.

குறியிடப்பட்டது

இரசாயன சுருக்க சேவை (CAS)
Google Scholar
ஜே கேட் திறக்கவும்
கல்வி விசைகள்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
உலகளாவிய தாக்கக் காரணி (GIF)
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
எலக்ட்ரானிக் ஜர்னல்ஸ் லைப்ரரி
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிவியல் இதழ்களின் உலக பட்டியல்
இந்திய அறிவியல்.in
அறிஞர்
பப்ளான்கள்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்

மேலும் பார்க்க