சுருக்கம்

Numerical Modeling and Evaluation of Embankment Dam Break Phenomenon (Case Study: Taleghan Dam)

Hamid Goharnejad, Milad SM, Mahmood ZN and Leili Sadeghi Khalegh Abadi

While there are many benefits to using reservoir dams, their break leads to destructive effects. From the viewpoint of International Committee of Large Dams (ICOLD), dam break means the collapse of whole or some parts of a dam; thereby the dam will be unable to hold water. Therefore, studying dam break phenomenon and prediction of its behavior and effects reduces losses and damages of the mentioned phenomenon. One of the most common types of reservoir dams is embankment dam. Overtopping in embankment dams occurs because of flood discharge system inability in release inflows to reservoir. One of the most important issues among managers and engineers to evaluate the performance of the reservoir dam rim when sliding into the storage, creating waves is large and long. In this study, the effects of floods which caused the overtopping of the dam have been investigated. It was assumed that spillway is unable to release the inflow. To determine outflow hydrograph resulting from dam break, numerical model using Flow-3D software and empirical equations were used. Results of numerical models and their comparison with empirical equations show that numerical model and empirical equations can be used to study the flood resulting from dam break.

குறியிடப்பட்டது

இரசாயன சுருக்க சேவை (CAS)
Google Scholar
ஜே கேட் திறக்கவும்
கல்வி விசைகள்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
உலகளாவிய தாக்கக் காரணி (GIF)
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
எலக்ட்ரானிக் ஜர்னல்ஸ் லைப்ரரி
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிவியல் இதழ்களின் உலக பட்டியல்
இந்திய அறிவியல்.in
அறிஞர்
பப்ளான்கள்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்

மேலும் பார்க்க