சுருக்கம்

Coaxial electrospinning of PEO/PCL Nanofibers containing Medicago sativa extract for wound healing applications

Elnaz Tamjid  

Abstract Electrospun nanofibers have been found of great interest for tissue engineering due to their porous fibrous structure which is similar to the extra cellular matrix of biological systems. However, utilization of coaxial electrospinning is advantageous in fabricating drug eluting dressings with sustainable drug release.   This work aimed to promote these properties through incorporation of Medicago sativa extract in core/shell nanofibers of PEO/PCL for wound healing applications. Medicago extract was produced via drying, blending, maceration in ethanol, filteration and drying. The final extract was added to the core suspension. Core-shell nanofibers were prepared using suspensions of 12  w/w% PCL, and 6 w/w% PEO+Medicago as shell, and core respectively. The electrospinning parameters were 20-5 KV, distance of 12 cm, and the injection rate of 0.2 ml/h. The structure of nanofibers were studied by Scanning and Transmission Electron Microscopy. Cytocompatibility was studied by MTT assay. Uniform nanofibers were synthesized, with average diameter of 416.28±109.28, and 276.94±105.49 nm, in the absence and presence of Medicago, respectively. The increase in diameter was mainly due to enhanced conductivity of the suspension. The shell thickness, and core diameter were about 40 and 95 nm,respectively. The cell viability of the fibers in the absence and presence of Medicago were 93.82±12.35, and 145.08±10.01 after 72 hr. Alothough the cytocompatibility of Medicago containing nanofibers was lower in comparison to the neat ones, but was significantly high. This study shows that the core/shell nanofibers containing Medicago sativa extraxts synthesized via coaxial electrospinning process are potentially suitable candidates for wound healing applications.  

குறியிடப்பட்டது

இரசாயன சுருக்க சேவை (CAS)
Google Scholar
ஜே கேட் திறக்கவும்
கல்வி விசைகள்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
உலகளாவிய தாக்கக் காரணி (GIF)
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
எலக்ட்ரானிக் ஜர்னல்ஸ் லைப்ரரி
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிவியல் இதழ்களின் உலக பட்டியல்
இந்திய அறிவியல்.in
அறிஞர்
பப்ளான்கள்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்

மேலும் பார்க்க