சுருக்கம்

Brainwave Controlled Automation

Animesh Singh*, Kamlesh Kumar Yadav, Harshit Kumar, Sachin Sharma, Prabhjeet Singh

The main purpose of this project is to remove the dependency of disabled people on controlling of home electrical things. This project is based on the human brain, as we all know that human brain is itself a complex neurological network of neurons which are connected end to end, inside the brain various frequencies are being generated on doing different activity like eye blinking, concentrating, attention etc. This activity has been taken as an advantage to control the electrical things at home. The disabled people which do not have hand, legs or are in wheelchairs. All these people want a third person to control the light, fan etc., by using this project the brain activity of these disabled people are used to control various things, when he or she thinks about to switch on the something (say lights) then he or she will concentrate on that particular activity then a particular frequency is being generated and this frequency is being measured by the ‘Electroencephalogram sensor’ and it is send to a ‘Think gear AM module’ this module process and send the signal to another bluetooth module which is connected to home electrical system for controlling, so the disabled peoples will control the things just only by brain activity and they will not depend on another person.

குறியிடப்பட்டது

இரசாயன சுருக்க சேவை (CAS)
Google Scholar
ஜே கேட் திறக்கவும்
கல்வி விசைகள்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
உலகளாவிய தாக்கக் காரணி (GIF)
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
எலக்ட்ரானிக் ஜர்னல்ஸ் லைப்ரரி
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிவியல் இதழ்களின் உலக பட்டியல்
இந்திய அறிவியல்.in
அறிஞர்
பப்ளான்கள்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்

மேலும் பார்க்க