சுருக்கம்

MHD Flow past an Accelerated Vertical Plate with Variable Heat and Mass Diffusion in the Presence of Rotation

R.Muthucumaraswamy, Tina Lal and D.Ranganayakulu

Laplace transform solution of MHD flow past an incompressible fluid past a uniformly accelerated infinite vertical plate with variable heat and mass transfer, in the presence of rotation has been studied. The plate temperature as well as cocentration level near the plate are raised linearly with time. The velocity profiles, temperature and concentration are studied for different physical parameters. It is observed that the velocity increases with decreasing magnetic field parameter.

குறியிடப்பட்டது

கல்வி விசைகள்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிவியல் இதழ்களின் உலக பட்டியல்
அறிஞர்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்

மேலும் பார்க்க