சுருக்கம்

METHOD DEVELOPMENT AND VALIDATION OF SIMULTANEOUS ESTIMATON OF CILOSTAZOL AND TELMISARTAN

Dharmendra Damor, Karan Mittal, Bhoomi Patel, Rajashree Mashru*

Three rapid, sensitive and specific UV-Visible methods were developed and validated for the estimation of Cilostazol and Telmisartan in synthetic mixture. All method was validated according to ICH guideline in terms of linearity, accuracy, precision, and specificity, limit of detection and limit of quantification. The first method is simultaneous equation method. Method I is based on simultaneous equation. Cilostazol and Telmisartan show absorbance maximum at 258 and 296 nm respectively, so absorbance was measured at the same wavelength for estimation of Cilostazol and Telmisartan. Method II is based on determination of Q-value. Absorbance is measured at 237.5 nm (Iso absorptive point) and 258 nm (λ max of Cilostazol). Method III is dual wavelength method, in which two were selected for each drug in a way so that the difference in absorbance is zero for another drug. Both drugs obey the Beer Lambert’s law in the concentration range of 1-40 μg/ml for Cilostazol and 1-25 μg/ml for Telmisartan.

குறியிடப்பட்டது

இரசாயன சுருக்க சேவை (CAS)
Google Scholar
ஜே கேட் திறக்கவும்
கல்வி விசைகள்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
உலகளாவிய தாக்கக் காரணி (GIF)
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
எலக்ட்ரானிக் ஜர்னல்ஸ் லைப்ரரி
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்
மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்

மேலும் பார்க்க