சுருக்கம்

Experimental Analysis of Coconut Coir Pad Evaporative Cooler

Krishna Shrivastava, Dr. Dhiraj Deshmukh, M.V.Rawlani

This paper investigates the performance analysis for a new sustainable application to reuse an Coconut Coir fiber, in evaporative cooling pads. Coconut coir pads are fabricated and tested on low cost desert coolers used in this region .Laboratory scale experimental arrangement were made and tested. The coconut coir fiber pad was analyzed and compared with those of a commercial Aspen wood (wood wool) pad. Results show that the coconut coir fiber pad had similar saturation (cooling) effectiveness of near about 60% while the Relative humidity drop was observed from 80- 85% of Aspen wood pad to 50-60% of Coconut coir pad. Also the water consumption rate for coconut coir fiber pad is less than aspen wood pad. In addition, the cooling potential of the coconut coir pads was analyzed using the average climatic conditions of Jalgaon (Maharashtra) in India as the temperature in Jalgaon during summer season is near about 40°C to 45°C. The analysis shows that the air temperature leaving the coconut coir pad varied from 27 to 32°C. Commercial development appears feasible given the coconut coir pad’s good performance, lower cost and its availability throughout the country. Also the life of Coconut Coir Pad as compared to Aspen Wood pad is more.

குறியிடப்பட்டது

கல்வி விசைகள்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிவியல் இதழ்களின் உலக பட்டியல்
அறிஞர்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்

மேலும் பார்க்க