சுருக்கம்

Digital Control of Four Quadrant Operation of Three Phase Brushless DC (BLDC) Motor Drive

Shivaraj G, Mr. N. Jayakumar

This paper gives a control for three phase brushless DC (BLDC) motor in all four quadrant operation. The control system in this paper is capable to detect and identify the rotor position by sensor signal [1]. In this paper behaviour of BLDC motor is studied in all four quadrant operations through simulation model. The simulation is carried out for four quadrant operation and during regenerative braking kinetic energy is wasted as heat energy. This paper gives utilization of wasted kinetic energy is converted and stored in battery. The simulation model shows the control for four quadrant operation [2]. From this paper during regenerative braking instead of wasting kinetic energy can be considerable as saving of power

குறியிடப்பட்டது

Index Copernicus
கல்வி விசைகள்
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிவியல் இதழ்களின் உலக பட்டியல்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்

மேலும் பார்க்க