சுருக்கம்

Cognitive Radio Based Neighbor Identification and Probabilistic Rebroadcast for Reducing Routing Overhead

G.Iswariya, R.Srikkanthan,

Although more than a decade has passed from the proposal of the Cognitive Radio paradigm, in these years the research has been focused on the problem of routing in cognitive networks. This paper implements a solution by evaluating the feasibility of reactive routing for mobile cognitive radio ad hoc networks. In mobile ad hoc networks (MANETs), the network topology changes frequently and unpredictably due to the arbitrary mobility of nodes. This feature leads to frequent path failures and route reconstructions, which causes an increase in the routing control overhead. The overhead of a route discovery cannot be neglected. Thus, it is imperative to reduce the overhead of route discovery in the design of routing protocols of MANETs based on the idea of Cognitive Radio Paradigm. This paper focuses on a novel routing protocol-based on probabilistic rebroadcast and neighbor coverage information obtained using Cognitive radio paradigm to reduce the routing overhead .Cognitive Radio is a recent paradigm that aims at more flexible and efficient usage of radio spectrum. It allows wireless radios to opportunistically access portions of entire radio spectrum without any harmful interference to licensed users. This combined approach enables to provide better performance of routing in mobile ad hoc Networks and efficient usage of Radio Spectrum.

குறியிடப்பட்டது

Index Copernicus
கல்வி விசைகள்
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிவியல் இதழ்களின் உலக பட்டியல்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்

மேலும் பார்க்க