பொது அறிவியல்

அறிவியல் என்பது ஒரு முறையான அறிவாற்றல் என்றாலும், இயற்கை, உயிரியல், விலங்கியல் மற்றும் புவி அறிவியல் ஆகிய அம்சங்களை உள்ளடக்கிய பூமியில் உள்ள வரம்பற்ற தலைப்புகளை ஆராய்வதற்கான நமது ஆர்வத்தைத் திருப்திப்படுத்த பொது அறிவியல் முயற்சி செய்கிறது. இருப்பினும், அவர்கள் அனுபவ அறிவை கோட்பாடுகள், அவதானிப்புகள், கணிப்புகள் மற்றும் விளக்கங்கள் என ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அறிவை வடிவமைக்க, உருவாக்க, அளவிட மற்றும் ஆவணப்படுத்த பயன்படுத்துகின்றனர். பொது அறிவியல் பற்றிய ஆராய்ச்சி மற்றும் மதிப்பாய்வு சர்வதேச இதழ்கள் வேளாண்மை, தாவரவியல் அறிவியல், உணவு மற்றும் பால் தொழில்நுட்பம், நுண்ணுயிரியல் & உயிரி தொழில்நுட்பம், கணினி அறிவியல், கால்நடை மற்றும் விலங்கியல் அறிவியல் ஆகியவற்றின் பல்வேறு பரிமாணங்களை ஆராய்கின்றன.

பொது அறிவியல்