பூமி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்

பூமி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல், விலங்கியல், சூழலியல், புவியியல், மண் மற்றும் வளிமண்டல அறிவியல் உள்ளிட்ட பரந்த அளவிலான துறைகளை ஒருங்கிணைக்கிறது. பூமி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல், பூமியின் பரிணாமம் மற்றும் வளர்ச்சி மற்றும் அதற்குள் உள்ள நீர்நிலைகள் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது, இயற்கை வள மேலாண்மைக்கு தேவையான அறிவு. பூமி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் பற்றிய அறிவியல் தகவல்கள் இன்று உலகம் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய சுற்றுச்சூழல் சவால்களுக்கு மதிப்புமிக்க தீர்வுகளை வழங்குகின்றன. பூமி மற்றும் சுற்றுச்சூழலின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மதிப்பாய்வு சர்வதேச இதழ்கள் மாசுபாடு, சூழலியல், தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு கருப்பொருள்கள் குறித்து விவாதிக்கின்றன.

பூமி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்