வேதியியல் & இயற்பியல் இதழ்கள்

அறிவின் இறுதி ஆதாரமான இயற்பியல் இயற்கையின் இரகசியங்களை ஆராய்கிறது மற்றும் பூமியிலும் அதற்கு அப்பாலும் உள்ள நமது சுற்றுப்புறங்களில் உள்ள பல்வேறு கூறுகளை விளக்குகிறது. இது பொருள், ஒலி, ஒளி, வேகம், புவியீர்ப்பு மற்றும் இயற்கையின் பல்வேறு கருத்துக்களைப் புரிந்துகொள்வதற்கு இன்றியமையாதது போன்ற கருத்துகளைப் பற்றி பேசுகிறது. இயற்பியலின் உள்ளார்ந்த பகுதியாக இருக்கும் வேதியியல், இயற்பியல் அறிவியலின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் பல்வேறு கூறுகளின் கட்டமைப்பு, கூறு மற்றும் பண்புகள் பற்றி விவாதிக்கிறது. வேதியியல் மற்றும் இயற்பியல் விஞ்ஞானங்கள் இயற்கையில் இடைநிலை மற்றும் அவை உலக நாடுகளின் நிலையான வளர்ச்சிக்கு அவசியம். ஆராய்ச்சி மற்றும் மறுபரிசீலனை சர்வதேசத்தின் வேதியியல் மற்றும் இயற்பியல் அறிவியல் இதழ்கள், தூய மற்றும் பயன்பாட்டு இயற்பியல், வேதியியல், பொருள் அறிவியல் மருத்துவ மற்றும் கரிம வேதியியல் மற்றும் கணிதம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கருப்பொருள்களை ஆய்வு செய்கின்றன.

வேதியியல் & இயற்பியல் இதழ்கள்